Vad innebär ESG och är det viktigt?

ESG står för Environmental, Social, and Governance (miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer). Det är ett ramverk som används för att bedöma företags eller investeringars påverkan och agerande inom dessa tre områden. Något som är viktigt för både stora och små organisationer, det är att använda ESG rapportering.

Miljömässiga faktorer (Environmental)

Detta handlar om hur företag påverkar miljön. Det inkluderar deras hantering av klimatförändringar, resursanvändning, energieffektivitet, avfallshantering och deras koldioxidutsläpp.

Sociala faktorer (Social)

Detta omfattar hur företag interagerar med människor och samhällen. Det kan inkludera arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald och inkludering, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, samt deras relation till lokalsamhället.

Styrningsmässiga faktorer (Governance)

Detta fokuserar på företagsledningens struktur och beslutsfattande processer. Det inkluderar frågor om företagsstyrelse, etik, företagsetik och korruption, samt hur företaget förhåller sig till sina aktieägare och dess transparens.

ESG-kriterierna är viktiga av flera skäl

Kriterierna för ESG är viktiga och det av flera skäl. Det handlar bland annat om riskhantering och långsiktig hållbarhet. ESG-faktorer hjälper till att bedöma och hantera risker, och företag som tar ansvar för ESG-faktorer tenderar att vara mer hållbara på lång sikt.

Det handlar även om att investera i framtiden. Många investerare och finansiella institutioner väljer att investera i företag som integrerar ESG-principer eftersom det kan indikera en bättre långsiktig avkastning och bidra till en hållbarare framtid.

Sedan är det även bra när det handlar om samhällsansvar och inverkan. Genom att ta hänsyn till ESG-faktorer tar företag ansvar för sin inverkan på miljön, samhället och ekonomin.

Lagstiftning och förväntningar från intressenter ökar fokus på ESG och kräver att företag redovisar sin prestation inom dessa områden.

ESG-kriterierna har blivit alltmer betydelsefulla som en vägledning för företag och investerare att bedöma hållbarhet, ansvarstagande och långsiktig framgång i en värld där sociala, miljömässiga och styrningsmässiga frågor har blivit alltmer centrala.

Lär dig mer om ESG

Om du vill fördjupa dig i ämnet, besök då Rismas hemsida där de skriver mer om bland annat detta!